#1 SRSU 2008

#1 SRSU 2008

#2 VRJC 2008

#2 VRJC 2008

#3 Texas Tech 2008

#3 Texas Tech 2008

#4 Odessa College 2009

#4 Odessa College 2009

#5 Ranger College 2009

#5 Ranger College 2009

#6 WTC 2009

#6 WTC 2009

#7 TSU 2009

#7 TSU 2009